Giới thiệu về Khoa Xã hội học và Phát triển

  24/07/2017 12:00 AM  KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ TÂM LÝ LÃNH ĐẠO

  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  1.1 Về vị trí, chức năng:
  - Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.
  - Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý thực hiện các chức năng: Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực xã hội học, lãnh đạo học và tâm lý lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện II; là đơn vị nghiên cứu khoa học về xã hội học, lãnh đạo học và tâm lý lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  1.2. Nhiệm vụ
  a) Đào tạo, bồi dưỡng
  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II về lý luận, về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực xã hội học, lãnh đạo học và tâm lý lãnh đạo, quản lý.
  - Tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, trong quy hoạch và các đối tượng khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.
  - Tham gia đào tạo đại học (văn bằng 2) và sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) các chuyên ngành liên quan đến xã hội học, lãnh đạo học và tâm lý học.
  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới trong quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư huyện uỷ và tương đương theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.
  - Tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng, nội chính... theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.
  - Tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.
  2. Lãnh đạo đơn vị
  ThS. Trần Văn Huấn - Phó Trưởng khoa Phụ trách.
  3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  - Năm học 2011 -2012; 2012 -2013; 2013-2014; 2014-2015, 2015-2016: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
  4. Địa chỉ liên hệ
  Phòng: 410, 412
  Sđt: (028) 38966355; (028) 38966356 (số nội bộ 410, 412)

                                                          

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 196
  • Tháng hiện tại: 19291
  • Tổng lượt truy cập: 22628894