GIỚI THIỆU VỀ KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

  17/06/2019 11:06 AM


   TRƯỞNG KHOA

  TS. Nguyễn Thị Kim Liên

  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

  ThS. Lưu Hoàng Chương

   

  Lịch sử: Khoa Văn hóa và Phát triển (tiền thân là Bộ môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa, được thành lập tháng 7/1990 trên cơ sở Quyết định 103/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về việc sắp xếp lại hệ thống các Trường Đảng Trung ương).

  Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

  1/ TS. Cù Huy Chử

  2/ TS. Đặng Quang Thành

  3/ TS. Phan Công Khanh

  Theo Quyết định số 1556-QĐ/HVCTKVII (ngày 28/12/2019) của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Khoa Văn hóa và Phát triển có chức năng, nhiệm vụ:

  Chức năng: Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa và phát triển cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; nghiên cứu khoa học về văn hóa và phát triển; nghiên cứu lý luận Mác – Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và phát triển.

  Nhiệm vụ:

  1. Đào tạo, bồi dưỡng

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II về lý luận, về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và phát triển.

  b) Tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ diện trong quy hoạch và các đối tượng khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  c) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để chuẩn hóa chức danh công chức, viên chức.

  d) Tham gia đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa và phát triển.

  đ) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới trong quan điểm, đường lối của Đảng vàchính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư huyện ủy và tương đương.

  e) Tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng cấp ủy, nội chính...

  f) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  2. Nghiên cứu khoa học

  a) Tham gia nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và phát triển; tổng kết thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, góp phần phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực văn hóa và phát triển.

  b) Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về văn hóa và phát triển.

  c) Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về lĩnh vực văn hóa và phát triển.

  3. Một số nhiệm vụ khác

  a) Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về văn hóa và phát triển.

  b) Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu văn hóa và phát triển theo quy định và sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  Thành tích:

  Từ khi thành lập đến nay, Khoa luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao về giảng dạy (chương trình Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Chính trị, cao học Văn hóa học), nghiên cứu khoa học, và xây dựng đơn vị.

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Khoa nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng:

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2009 - 2014).

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014).

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1