Giới thiệu Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  19/05/2023 04:16 PM


  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

  TS. Trần Thị Kim Ninh

   

  1.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy

  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh được quy định theo Quyết định số 1552-QĐ/HVCTKVII, ngày 28/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (sau đây gọi là Học viện II) về Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và lề lối làm việc của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể:

  1.1. Vị trí, chức năng:

  + Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện II.

  + Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh theo sự phân công của Giám đốc Học viện II; nghiên cứu khoa học về lý luận Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1.2. Nhiệm vụ:

  a. Đào tạo, bồi dưỡng

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,  quản lý thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II về lý luận, về chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trên lĩnh vực về tư tưởng Hồ Chí Minh.

  + Tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ diện trong quy hoạch và các đối tượng khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức cho Bí thư đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới trong quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư huyện ủy và tương đương.

  + Tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng cấp ủy, nội chính…

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  b. Nghiên cứu khoa học

  + Tham gia nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh; tổng kết thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, góp phần phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị và khoa học chính trị.

  + Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về tư tưởng Hồ Chí Minh.

  + Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về tư tưởng Hồ Chí Minh

  c. Một số nhiệm vụ khác

  + Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh.

  + Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thcm theo quy định và sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  + Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ viên chức của Khoa về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của Khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí trong đơn vị. Quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện II.

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  1.3. Tổ chức bộ máy và biên chế

  a. Lãnh đạo Khoa gồm Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng khoa

  + Trưởng khoa là người đứng đầu, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện II về toàn bộ hoạt động của Khoa.

  + Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các nhiệm vụ được ủy quyền, phân công.

  b. Số lượng biên chê của Khoa được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm do Giám đốc Học viện II quyết định.

  2. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển

   Ngày 01 tháng 5 năm 1999, theo Quyết định số 117/QĐ-TC-HC của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ môn đã được tách khỏi Khoa Lịch sử Đảng thành Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Giám đốc Học viện II.

  Năm 2003, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên thành Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị

  Trong nhiều năm, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có đạt những thành tích và khen thưởng đáng ghi nhận.

  Về thành tích:

  + Chủ trì, chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài nhánh cấp Nhà nước, nhiều đề tài cấp cơ sở.

  + Xuất bản trên 10 quyển sách chuyên khảo, 02 tập bài giảng.

  + Khoảng 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, tham luận khoa học, sách xuất bản, trong đó có hơn 10 bài báo và tham luận trên tạp chí, Hội thảo Quốc tế.

   + Tham gia, phối hợp nhiều hoạt động khoa học với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương và địa phương: Đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng kiến thức; hội thảo khoa học; Thành viên các Hội đồng thi Quốc gia và khu vực về chủ nghĩa Mác- Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  + Báo cáo viên, tuyên truyền, phổ biến: thời sự, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ năm 2006 đến nay), tình hình tôn giáo, biển đảo… cho nhiều cơ quan, ban, ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

  Về khen thưởng:

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 – 2009

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010

  Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2012 – 2013

  Danh hiệu Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 5 năm (2009-2014) của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  Năm học 2011-2012: Tập thể lao động tiên tiến

  Năm học 2012-2013: Tập thể lao động tiên tiến

  Năm học 2013-2014: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm học 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm học 2015-2016: Tập thể lao động xuất sắc

  4. Địa chỉ liên hệ

  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, P.509 tòa nhà làm việc - Học viện Chính trị khu vực II, số 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: (84-28) 38966704 (số nội bộ: 502)

  Email: khoatthcm.hv2@gmail.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1