KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  12/03/2019 10:37 AM


  KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  PHÓ TRƯỞNG KHOA QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

  THS. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC  

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. NGUYỄN THỊ THỦY

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

  - Đỗ An Bình - Giảng viên

  - Lê Thị Thu Hiền - Giảng viên

  - Bùi Giang Hưng - Giảng viên

  - Nguyễn Đức Cường - Giảng viên

  - Nguyễn Thị Kim Ngân - Giảng viên

  2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  2.1. Chức năng:

  Khoa Nhà nước và Pháp luật là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  2.2. Nhiệm vụ: 

  - Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

  + Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch, các đối tượng khác với các nội dung về Nhà nước và Pháp luật, Quyền con người và các chuyên đề bổ trợ.

  + Tham giao đào tạo sau đại học với các chuyên ngành về pháp luật .

  + Tham gia đào tạo cử nhân Chính trị (văn bằng 2).

  + Tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng chức danh cán bộ, bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh công chức, viên chức;… theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

  + Tham gia nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tổng kết thực tiễn của khu vực, đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm sáng tỏ những vấn đề  thực tiễn, đang có ý kiến khác nhau, đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc và luận điệu sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  + Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học  trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng  theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Thực hiện  các nhiệm vụ khác liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  3. KHÁI QUÁT CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

  Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập năm 1980. Qua các thời kỳ hoạt động và phát triển, đến nay, Khoa đã cùng các đơn vị chức năng khác của Học viện II đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở các tỉnh Nam Bộ; tham gia thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển của các tỉnh Nam Bộ và quốc gia.

  4. THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

  - Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp Bộ.

  - Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc; Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013 - 2014 và 2014 – 2015; Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010 - 2015); Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010 – 2015).

  - Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp Bộ.

  - Năm 2017: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp Bộ.

  - Năm 2018: Bằng khen cấp Bộ; Thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 72
  • Tháng hiện tại: 15006
  • Tổng lượt truy cập: 22550024