KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

  12/03/2019 10:26 AM


  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  - 3/1993: Khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Đầu năm 1999: Thành lập Khoa Lịch sử Đảng và bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh.

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  THS. HOÀNG THỊ HƯƠNG

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Học hàm

  Chức danh

  1

  Hoàng Thị Hương 1976 Thạc sĩ Phó trưởng Khoa

  2

  Nguyễn Văn Sơn

  1956

  Tiến sĩ

  Nguyên phó trưởng Khoa

  3

  Nguyễn Tôn Phương Du

  1979

  Tiến sĩ

  Giảng viên

  4

  Đặng Thị Minh Nguyệt

  1979

  Thạc sĩ

  Giảng viên

  5

  Trần Thị Thạnh

  1990

  Thạc sĩ

  Giảng viên

  6

  Lương Thị Thương

  1991

  Cử nhân

  Giảng viên

  7

  Nguyễn Thị Hồng Gấm

  1991

  Cử nhân

  Giảng viên

   

   

   

   

   

  2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  - Giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chương trình Cao cấp lí luận chính trị và Cử nhân chính trị cho các lớp tập trung, không tập trung của Học viện Chính trị khu vực II;

  - Nghiên cứu các đề tài khoa học về Lịch sử Đảng bộ địa phương; về chính sách an sinh xã hội; về xây dựng nông thôn mới… Nghiên cứu thực tế địa phương phục vụ cho giảng dạy.

  3.  GIỚI THIỆU THÀNH TỰU CỦA ĐƠN VỊ

  - Công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cá nhân, tập thể Khoa đã nghiên cứu từ năm 2000 đến năm 2018

  Tên Công trình

  Số lượng

  Chủ trì/biên soạn

  Lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng  Đảng bộ xã

  15

  Đồng tác giả

  Lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng  Đảng bộ huyện

  01

  Đồng tác giả

  Đề tài cấp cơ sở

  07

  Chủ nhiệm

  Đề tài cấp bộ

  01

  Chủ nhiệm

  Sách (chủ biên)

  04

  Chủ biên/đồng chủ biên

  Đề cương bài giảng môn học hệ cao cấp LLCT và cử nhân chính trị

  04

  Chủ biên/đồng tác giả

   

  - Danh hiệu thi đua

  Năm học

  Danh hiệu thi đua

  2011 - 2012

  Tập thể lao động tiên tiến

  2012 - 2013

  Tập thể lao động tiên tiến

  2013 - 2014

  Tập thể lao động xuất sắc

  2014 - 2015

  Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ

  2015 - 2016

  Tập thể lao động xuất sắc

  2016 - 2017

  Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ

  2017

  Đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học

  4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

  Căn cứ Chiến lược Cán bộ đến năm 2020 và Định hướng phát triển của Học viện II, Khoa Lịch sử Đảng đề ra kế hoạch phát triển của đơn vị:

  - Đến năm 2020, Khoa có 8/8 giảng viên tham gia đào tạo cao cấp, 5/8 giảng viên tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ Lịch sử Đảng và các chuyên ngành gần.

  - Đến năm 2025, phát triển đội ngũ giảng viên lên 10 người, phấn đấu đào tạo thêm 01 tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng. Các giảng viên không ngừng rèn luyện,  học tập, nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia các loại hình đào tạo của Học viện II.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 162
  • Tháng hiện tại: 9605
  • Tổng lượt truy cập: 22514182