GIỚI THIỆU VỀ KHOA LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

  17/06/2019 02:41 PM


  TRƯỞNG KHOA

  TS. Trần Minh Tâm

   

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Hồ Thị Song Quỳnh

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Võ Hữu Phước

  1. Lịch sử hình thành

  Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công được thành lập từ ngày 1/1/2019.

  2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ
  -  Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

  - Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực khoa học lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện II; nghiên cứu khoa học về lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới; nghiên cứu lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Đào tạo bồi dưỡng

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II về lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới.

  + Tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ diện trong quy hoạch và các đối tượng khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Nghiên cứu khoa học

  + Tham gia nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị - xã hội; tổng kết thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, góp phần phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực khoa học lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triến và giới.

  + Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tố chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về khoa học lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới.

  + Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về lĩnh vực khoa học lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới.

  - Một số nhiệm vụ khác

  + Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới.

  + Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học về lãnh đạo, quản lý, chính sách công, kinh tế phát triển và giới theo quy định và sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  + Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ viên chức của Khoa về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của Khoa theo phân cấp quản lý.

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  3. Địa chỉ liên hệ

  + Văn phòng Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công - P511, Tòa nhà làm việc, Học viện Chính trị Khu vực II, 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM.
  + Điện thoại: (84-8) 3896 6704. 

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 2896
  • Tháng hiện tại: 23863
  • Tổng lượt truy cập: 1