KHOA DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

  12/03/2019 09:36 AM


  KHOA DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  THS. HOÀNG MẠNH TƯỞNG

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. TRẦN THỊ THÚY VÂN

  Đội ngũ cán bộ, giảng viên

  1. TS. Phan Quốc Khánh - Giảng viên

  2. ThS. Lê Thị Hiếu - Giảng viên

  3. ThS. Tạ Thị Lê - Giảng viên

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

  - Khoa Dân tộc và Tôn giáo được thành lập năm 2006, là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (gọi tắt Học viện II), với các chức năng: Giảng dạy nội dung tôn giáo, tín ngưỡng thuộc chương trình cao cấp lý luận chính trị; đại học chính trị hệ văn bằng 2; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Học viện II chủ trì; nghiên cứu vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  2. Nhiệm vụ

  - Giảng dạy nội dung tôn giáo, tín ngưỡng thuộc các hệ lớp cao cấp lý luận chính trị; đại học chính trị hệ văn bằng 2; các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II.

  - Nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung  tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  - Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo của môn học tôn giáo, tín ngưỡng.

  - Hợp tác với các cơ quan, địa phương khu vực Nam bộ và cả nước trong nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, đào tạo lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện II.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II giao.

  III. THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

  1. Thành tích

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy các hệ lớp theo kế hoạch phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Hoàn thành 250 bài viết cho các Tạp chí, Sách, Hội thảo khoa học và Kỷ yếu đề tài.

  - Xuất bản 01 sách chuyên đề; 01 tập đề cương bài giảng

  - Chủ nhiệm 05 đề tài cấp cơ sở

  2. Khen thưởng

  - Năm học 2011-2012       : Tập thể lao động tiên tiến

  - Năm học 2012-2013       : Tập thể lao động xuất sắc

  - Năm học 2013-2014       : Tập thể lao động tiên tiến

  - Năm học 2014-2015       : Tập thể lao động xuất sắc

  - Năm học 2015-2016       : Tập thể lao động xuất sắc

  - Năm học 2016-2017       : Tập thể lao động tiên tiến

  IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

  - Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa cả về trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng những nhiệm vụ mới của Học viện II.

  - Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng nhằm góp phần phát triển lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình mới.

  - Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về tôn giáo, tín ngưỡng trong thời đại 4.0.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1