KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  23/05/2019 04:57 PM


  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  ThS. Phạm Hồng Hải

   

   

   

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

  Quá trình thành lập và phát triển Khoa chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với quá trình thành lập và phát triển của Học viện Chính trị khu vực II. Qua hơn 60 năm thành lập và trưởng thành, Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Học viện Chính trị khu vực II giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ cao cấp lý luận Chính trị cho cán bộ địa phương khu vực miền Nam.

   Trong quá trình phát triển, đội ngũ giảng viên của khoa chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng được nâng cao về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị, đẹp trong lối sống và luôn gương mẫu.    

  Chức năng của khoa là giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và nghiên cứu khoa học lý luận Mác – Lênin, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị ở các địa phương, ban, ngành có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

  1. Nhiệm vụ

  Nhiệm vụ của khoa là giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

  Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và  phát triển lý luận, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam);

  Tham gia nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II giao.

  II. THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

  1. Thành tích

  Năm học 

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

   2002- 2003

   Tập thể lao động xuất sắc

   Quyết định số: 272/QĐHVCT-QG, ngày 01/09/2003

   2008-2009

   Tập thể lao động tiên tiến

   QĐ số 413 QĐKT – HVKV2, ngày 7/7/2009

   2009-2010

   Tập thể lao động tiên tiến

   QĐ số 376/QĐKTHV2, ngày 5/7/2010

   2010-2011

   Tập thể lao động xuất sắc

   QĐ số 388 QĐKT – HVKV2, ngày 20/6/2011

  2011-2012

   Tập thể lao động xuất sắc

   QĐ số 460 QĐKT – HVKV2, ngày 21/6/2012

   

  Trong 5 năm (2013-2018), tập thể giảng viên khoa có khoảng 300 bài viết đăng trong kỷ yếu các đề tài cơ sở, đề tài cấp Bộ, các tạp chí trong và ngoài học viện như: Tạp chí Khoa học Chính trị, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tạp chí Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2, Tạp chí Tài chính.

  Biên soạn và nghiệm thu 2 đề cương bài giảng môn Quản lý Kinh tế và Đường lối trong chương trình CCLLCT 1677, xuất bản 2 cuốn sách tham khảo

  Thực hiện 10 đề tài cấp trọng điểm, cấp cơ sở, cấp Bộ.

  1. Khen thưởng

  Năm học

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2009-2010

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện CT-HC QG HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện CT-HC QG HCM vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010

  -Giấy khen của Đảng ủy Học viện CT-HC QG HCM cho Chi bộ Khoa CNXH KH đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010)

  - Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II cho khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 – 2009

  - QĐ số 2195/HVCT-HCQG

  - QĐ số 1930/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 30/08/2010

  - QĐ số 38/QĐĐU, ngày 20/12/2010

  - Quyết định số: 375-QĐKT-HVCTHCKVII, ngày 05/07/2010

  2010-2011

  - Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II cho Chi bộ khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đạt thành tích xuất sắc 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  - Giấy khen của Đảng ủy Học viện CT-HC Khu vực II cho Chi bộ Khoa CNXH KH đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 2010-2011

  - Quyết định số 55-QĐĐU, ngày 10/11/2010

   

   

  - Quyết định số: 51-QĐ/ĐU, ngày 22/07/2011

   

  2011-2012

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện CT-HC QG HCM vì đã có thành tích 2 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2010-2011 và 2011-2012

  - Bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ Khoa CNXH KH vì đã đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2007-2012)

  - Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II cho Chi bộ khoa Chủ nghĩa xã khoa học đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2011-2012.

  - QĐ số 2386/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 30/07/2012

  - QĐ số 649- QĐ/ĐUK, ngày 25/09/2012

  Quyết định số: 37-QĐ/ĐU, ngày 17/08/2012

  2012-2013

  - Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II cho Chi bộ khoa Chủ nghĩa xã khoa học đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2012 -2013

  - Quyết định số: 26-QĐ/ĐU, ngày 27/06/2013

  2013-2014

  Đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ năm học 2013-2014

   

  2014-2015

  Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2014-2015

   

   

  III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

  - Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa vững mạnh cả về trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng những nhiệm vụ mới của Học viện II.

  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về CNXHKH nhằm góp phần phát triển lý luận về CNXHKH trong tình hình mới.

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 55
  • Tháng hiện tại: 15702
  • Tổng lượt truy cập: 1