Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của con đường cách mạng Việt Nam là bộ phận cấu thành chính yếu, có tầm vóc như là “xương sống” trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Tầm nhìn hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam trên nhiều khía cạnh thể hiện rõ nét trong nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, trở thành một trong những yếu tố chủ yếu tạo nên giá trị thời đại to lớn. Bài viết góp phần làm rõ tầm nhìn đó, tiếp cận từ góc độ “tầm nhìn phát triển kinh tế”. Từ khóa: cách mạng Việt Nam; Hồ Chí Minh; tầm nhìn phát triển kinh tế

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1