GIỚI THIỆU VỀ BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  17/06/2019 03:55 PM


  TRƯỞNG BAN

  TS. Phạm Thị Pha Lê

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  ThS. Nguyễn Thị Phương

  I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

  1. Đặc điểm, tình hình:

  - Ban Tổ chức – Cán bộ là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; trụ sở chính: Số 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; Cổng Thông tin điện tử: https://hcma2.hcma.vn; mail: ban_tccb@hcma2.edu.vn.

  - Quá trình thành lập và phát triển: Ban Tổ chức - Cán bộ được hình thành, phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của Học viện Chính trị khu vực II, từ năm 1949 (tiền thân là Trường Đảng miền Nam). Năm 2011, Ban Tổ chức - Cán bộ được kiện toàn về cơ cấu tổ chức, với 2 phòng chức năng trực thuộc: Phòng cán bộ và Phòng Chính sách. Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII; Từ ngày 1/7/2018 xóa bỏ 02 Phòng trực thuộc của Ban.

  2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

  Ban Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc và trực tiếp thực hiện các công việc về tổ chức, cán bộ theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Các nhiệm vụ chính được giao:

  - Xây dựng các kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện;

  - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm các nội dung: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, quản lý cán bộ;

  - Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý;

  - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Triển khai thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như: Chế độ đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Chế độ bảo hiểm xã hội (hưu trí, tử tuất, thai sản,…); chế độ phép; chế độ tiền lương, phụ cấp; (chức vụ, ưu đãi, nghề, trách nhiệm, thâm niên nhà giáo,…).

  Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị

  - Trước năm 2006, đơn vị có tên gọi là Phòng Tổ chức - Cán bộ, thuộc các trường Đảng tiền thân, chưa có các đơn vị trực thuộc. Từ năm 2006 đến nay, đơn vị được đổi tên thành Ban Tổ chức - Cán bộ, trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

   Năm 2012 đến 30/6/2018 để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Giám đốc ra quyết định thành lập 02 phòng chức năng trực thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ (Phòng Cán bộ và Phòng Chính sách).

  Hiện nay tên đơn vị là Ban Tổ chức - Cán bộ

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Kết quả công tác chuyên môn

  Trong những năm qua, Ban Tổ chức – Cán bộ thực hiện công tác tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ của Học viện chính trị khu vực II được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành tổ chức thực hiện đồng bộ và quyết liệt, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Các nội dung công tác tổ chức, cán bộ được triển khai theo kế hoạch trên cơ sở bám sát nội dung, yêu cầu của Chiến lược Cán bộ giai đoạn 2010-2020, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Học viện. Ban Tổ chức - Cán bộ đã tham mưu và thực hiện tốt các quy định, quy trình về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ đi công tác thực tế dài hạn, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Giải quyết kịp thời, bảo đảm tốt các chế độ - chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng quy trình công việc của Ban Tổ chức – Cán bộ để từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và công tác tham mưu của các thành viên trong Ban. Trong những năm qua đơn vị luôn được Ban Giám đốc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

  2. Các hình thức đã được khen thưởng

  Được khen thưởng  với các thành tích qua các năm từ 2000 đến 2018

  Giấy khen

  Tập thể Lao động giỏi

  2000

  21/QĐTĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động giỏi

  2001

  18/QĐTĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động giỏi

  2002

  27/QĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động giỏi

  2003

  25/2003/QĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động giỏi

  2004

  36/QĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2005

  26/QĐTĐ-PV

  Giấy khen

  Tập thể Lao động suất sắc

  2006

  45/QĐKT-HVCTKVII

  Giấy khen

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2007

  101/QĐKT-HVCTKV II

  Giấy khen

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2008

  368/QĐ-HVCT-HCKV II

  Giấy khen

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2009-2010

   

  Bằng khen

   

  Bằng khen

   

  Giấy khen

  Tập thể lao động xuất sắc

   

  - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2007 – 2011

  - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2011-2012

  2011-2012

  -QĐ 2397/QĐ- HVCT-HCQG HCM, ngày 02/8/2012

  -QĐ 649-QĐ/ĐUK ngày 25/9/2012

  - QĐ 37-QĐ/ĐU ngày 17/8/2012 của BCH Đảng bộ HVCTHCKVII

  Bằng khen

   

   

  Giấy khen

  -Tập thể lao động xuất sắc

   Cờ thi đua cấp bộ

  -Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2012-2013

  2012-2013

  QĐ số 2775/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2013

  QĐ 26-QĐ/ĐU ngày 27/6/2013 của BCH Đảng bộ HVCTHCKVII

  Giấy khen

  Tập thể Lao động xuất sắc

  2013-2014

  Quyết định 3165/QĐ- HVCT-HCQG HCM, ngày 18/7/2014    

  Giấy khen

  Tập thể Lao động xuất sắc

  2014-2015

  2721/ QĐ-HVCTQG ngày 21/7/2015

  Giấy khen

  Tập thể Lao động xuất sắc

  2015-2016

  3144/QĐ-HVCTQG ngày 18/7/2016

  Giấy khen

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2017

  1347/QĐ-HVCTKVII

  Ngày 14/12/2017

  Giấy khen

  Tập thể Lao động xuất sắc,

   Cờ thi đua cấp Bộ

  2018

  931- QĐ/HVCTQG  ngày 10/01/2019

   

  3. Định hướng phát triển của Ban Tổ chức - Cán bộ trong thời gian đến

  Một là, về tổ chức bộ máy Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý;

  Tham mưu cơ cấu lại một số đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Đề án sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả, Đề án xác định vị trí việc làm và mô tả công việc.

  Hai là, về công tác cán bộ  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, khắc phục sự hụt hẫng cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cân bằng tỷ lệ cơ cấu hợp lý giữa đội ngũ viên chức giảng dạy, nghiên cứu và đội ngũ viên chức đơn vị chức năng.

   Tiếp tục nghiên cứu và ban hành Qui định tiêu chí (được lượng hóa) đánh giá, phân loại viên chức, để có cơ sở thực hiện chế độ chính sách, ký hợp đồng lao động và xây dựng vị trí việc làm của viên chức Học viện II.

  Tổ chức rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ theo quy định.

  Ba là, về công tác đào tạo, bồi dưỡng Tiếp tục tích cực triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường việc cử giảng viên trẻ đi thực tế dài hạn, học kinh điển, học cao cấp lý luận chính trị.

  Bốn là, về chính sách đối với cán bộ Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho công chức, viên chức Học viện theo quy định, hướng dẫn thống nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Triển khai xét thăng hạng viên chức khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền.

  Năm là, về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

  Sáu là, xây dựng đội ngũ viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị./. 

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 352
  • Tháng hiện tại: 15999
  • Tổng lượt truy cập: 1