Thông tin Ban Tổ chức – Cán bộ

  07/07/2017 07:00 AM


  BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  * Chức năng:
  Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về việc xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực II.
  * Nhiệm vụ:
  - Nghiên cứu, soạn thảo và trình Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II ban hành các văn bản quy định về công tác cán bộ: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bố trí, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỉ luật, bảo vệ chính trị nội bộ.
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đội ngũ, quản lí cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện Chính trị khu vực II.
  - Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, hồ sơ thuộc phạm vi chuyên môn.
  - Tổng hợp đánh giá và đề xuất với Giám đốc các biện pháp nhằm quản lí và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức Học viện Chính trị khu vực II.
  2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
  - Trước năm 2006, đơn vị chức năng này có tên gọi là Phòng Tổ chức - Cán bộ, thuộc các trường Đảng tiền thân, chưa có các đơn vị trực thuộc.
  - Từ năm 2006 đến nay, đơn vị được đổi tên thành Ban Tổ chức - Cán bộ, trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.
  - Năm 2012 đến nay, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Giám đốc ra quyết định thành lập 02 phòng chức năng trực thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ (Phòng Cán bộ và Phòng Chính sách).
  3. Lãnh đạo đơn vị
  * Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ
  - TS. Hà Văn Tác - Trưởng Ban;
  - ThS. Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng Ban.
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị (từ năm 2011 đến năm 2016)
  a) Danh hiệu thi đua
  Năm học    Danh hiệu thi đua
  2010-2011    Tập thể lao động tiên tiến
  2011-2012    Tập thể lao động xuất sắc
  2012-2013    Tập thể lao động xuất sắc
  2013-2014    Tập thể lao động xuất sắc.
  Tập thể lao động xuất sắc.
  2014-2015    Điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015).
  Tập thể lao động xuất sắc.
  2015-2016    Tập thể lao động xuất sắc.
  b) Hình thức khen thưởng
  Năm học     Hình thức khen thưởng
  2010-2011    Giấy khen
  2011-2012     Giấy khen
   Bằng khen
  2012-2013     Bằng khen
   Giấy khen
  2013-2014     Giấy khen
   Bằng khen
  2014-2015     Giấy khen
   Bằng khen
  2015-2016
      Bằng khen của Thủ tướng
  5. Địa chỉ liên hệ
  a) Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
  - Phòng 204
  - Điện thoại cố định: 083.896.6356, số nội bộ: 204
  - Địa chỉ email: tachv@hcma2.edu.vn; ban_tccb@hcma2.edu.vn.
  b) Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
  - Phòng 202
  - Điện thoại cố định: 083.896.6356, số nội bộ: 202
  - Địa chỉ email: phuongnt@hcma2.edu.vn; ban_tccb@hcma2.edu.vn.
  c) Phòng Cán bộ
  - Phòng 202
  - Điện thoại cố định: 083.896.6356, số nội bộ: 202
  - Địa chỉ email: ban_tccb@hcma2.edu.vn.
  d) Phòng Chính sách
  - Phòng 206
  - Điện thoại cố định: 083.896.6356, số nội bộ: 206
  - Địa chỉ email: ban_tccb@hcma2.edu.vn.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:10
  • Hôm nay: 218
  • Tháng hiện tại: 21790
  • Tổng lượt truy cập: 22631393