GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  13/03/2020 03:37 PM


  TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

  TS. Nguyễn Thị Hằng

   

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  TS. Nguyễn Đình Phong

   

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền

   

   

  I. Giới thiệu về đơn vị

  Năm 1990 Phân viện TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sát nhập 4 trường: Trường Tuyên huấn Trung ương 2, Trường Nguyễn Ái Quốc 7, Trường Nguyễn Ái Quốc 2 và Trường Tổ chức kiểm tra. Khi đó Ban Quản lý khoa học là một bộ phận nằm trong Trung tâm thông tin và nghiên cứu khoa học (gồm 2 bộ phận: Nghiên cứu, quản lý khoa học và thông tin khoa học).

  Năm 1995 Trung tâm thông tin và nghiên cứu khoa học tách ra thành 2 bộ phận là Phòng Quản lý khoa học và Tạp chí Khoa học chính trị. Khi tách ra từ Trung tâm thông tin khoa học, Phòng Quản lý khoa học có nhiệm vụ quản lý và nghiên cứu khoa học kiêm giảng dạy môn Khoa học luận cho các lớp Đại học 2 năm.

  Năm 2005 Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên là Học viện Chính trị khu vực II, Phòng Quản lý khoa học đổi thành Ban Quản lý khoa học cho tới tháng 12/2018.

  Từ 01/3/2019 đến nay, đổi tên thành Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác quốc tế.

  II. Chức năng, nhiệm vụ

  - Chức năng:

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện II.

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện II tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học trong Học viện II; quản lý một số hoạt động khoa học do Giám đốc Học viện II phân công; quản lý đề tài các cấp, hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học... trong toàn Học viện II; quản lý, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức biên dịch, phiên dịch, biên tập thông tin, tài liệu và các văn bản tiếng nước ngoài phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo và nghiên cứu của Học viện II; nghiên cứu và giảng dạy các chương trình bồi dưỡng chức danh và cập nhật kiến thức; tham mưu cho Giám đốc các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện II.

  - Nhiệm vụ:

  1. Công tác tham mưu

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện II trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt về chiến lược nghiên cứu khoa học và xây dựng các kể hoạch hoạt động khoa học trong dài hạn, ngắn hạn của Học viện II.

  Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành các văn bản quản lý các hoạt động khoa học của Học viện II.

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về quản lý và chỉ đạo hoạt động khoa học ở các đơn vị trực thuộc Giám đốc.

  Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện II tổ chức quản lý các hoạt động khoa học chung của Học viện II; dự thảo các quyết định triển khai; ký hợp đồng triển khai (kể cả triển khai xây dựng, biên tập các bài giảng, giáo trình); kiếm tra các hoạt động triển khai đề tài; tổ chức các hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh...; tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hoạt động khoa học; tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học của Học viện II (xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, các hướng nghiên cứu chính; thực hiện chức năng đâu môi phôi hợp hoạt dộng với các ban chủ nhiệm chương trình, đề tài...; tham mưu về quỹ phát triển hoạt dộng khoa học).

  Là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học Học viện II, giúp Thường trực hội đồng chuẩn bị nội dung các kỳ họp; giúp hội dồng tham mưu, tư vấn hoạt động khoa học, đào tạo và công tác biên soạn đề cương, giáo trình.

  Tham mưu Giám đốc Học viện II thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng do Học viện II tổ chức.

  2. Phối hợp với các đơn vị khác

  Phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị chức năng xác định chỉ tiêu nhân lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu ngành về khoa học của Học viện II.

  Phối hợp với các đơn vị để hướng dẫn làm hồ sơ phong chức danh khoa học, giảng dạy; giúp Giám đốc Học viện II tổ chức các hoạt dộng khen thưởng thành tích về khoa học.

  Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo tổ chức gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, xây dựng danh mục, kết cấu đề án, luận văn cho học viên các hệ lóp; tham mưu cho Hội đồng Khoa học về lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy.

  Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định tài chính về nghiên cứu khoa học; tổ chức thẩm định các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, thanh lý các tài sản phục vụ nghiên cứu khoa học.

  Phối hợp với Tạp chí Khoa học chính trị để biên tập đề cương, giáo trình do Học viện II chủ trì biên soạn.

  Phối hợp với các đối tác, đơn vị trong và ngoài nước tố chức các hội thảo, tọa đàm, dự án nghiên cứu, tố chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, giảng dạy ngoại ngữ.

  Phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên gia nước ngoài, học viên nước ngoài khi đến thăm, làm việc và học tập tại Học viện II.

  3. Công tác hành chính, kế hoạch

  Xây dựng các văn bản hành chính, kế hoạch, báo cáo... về các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế.

  Lưu trữ, quản lý các văn bản hành chính, kế hoạch, báo cáo, công văn đi và đến về các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện II.

  Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hoạt động khoa học ớ các đơn vị khác.

  4. Quản lý đề tài, hội thảo

  Tham mưu xây dựng quy trình đấu thầu, thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán đề tài các cấp, hội thảo, tọa đàm khoa học...

  Quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc đấu thầu, thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán đề tài các cấp, hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học...của Học viện II.

  Quản lý, lưu trữ sản phẩm đề tài các cấp, hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học.

  5. Hợp tác quốc tế

  Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện II.

  Xây dựng các chương trình, dự án về quan hệ hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện II.

  Tổ chức triển khai các hoạt động họp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học theo đúng quy chế họp tác quốc tế.

  Thực hiện các thủ tục và làm nhiệm vụ lễ tân trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện II.

  Tổ chức biên dịch, phiên dịch, biên tập thông tin, tài liệu và các văn bản tiếng nước ngoài phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo và nghiên cứu của Học viện II;

  Tham mưu công tác quản lý, lập kế hoạch, dự toán ngân sách; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cho các đoàn ra, đoàn vào tại Học viện II theo quy định.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II phân công.

  III. Thành tựu của đơn vị

  Từ khi thành lập đến nay, Ban Quản lý hoa học và Hợp tác quốc tế luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều năm được khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiêm vụ, đặc biệt năm học 2014 – 2015 tập thể Ban nhận được cờ thi đua cấp bộ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  IV. Kế hoạch phát triển của đơn vị

  - Xây dựng đội ngũ nhân sự vững về chuyên môn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện mới.

  - Xác định nội dung trọng tâm nghiên cứu, mở rộng chức năng, nhiệm vụ gắn với định hướng phát triển của Học viện./.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1