Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm học 2011 - 2012

  13/09/2012 07:00 AM


  Về việc công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm học 2011 - 2012

   

     ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
      ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
  KHU VỰC II
  *

            Số: 36-QĐ/ĐU

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   

   

   

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng
  và đảng viên năm học 2011 - 2012

  - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  - Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/ĐU, ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên khối cơ quan Học viện;
  - Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ngày 17/8/2012;
  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện.

  BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Công nhận 185 đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 32 đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 02 đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ” năm học 2011 – 2012 (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Công nhận Đảng bộ bộ phận Văn phòng; 19 chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh” năm học 2011 - 2012, trong đó:    có 01 Đảng bộ bộ phận, 05 chi bộ trực thuộc là “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”;  01 chi bộ là “Tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ” (có danh sách kèm theo).
  Điều 3. Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các đơn vị, cá nhân có tên tại   điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                         

   

    Nơi nhận:                                                                   
     - Như điều 3;
     - Lưu VP Đảng ủy.

   

  T/M BAN THƯỜNG VỤ
  BÍ THƯ

  (Đã ký)

   

   

  Phan Quốc Khánh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 501
  • Tháng hiện tại: 18443
  • Tổng lượt truy cập: 1