Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

  23/01/2022 07:39 AM


  hcma.vn - Chiều ngày 21/01/2022, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện trực thuộc. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Cùng chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thay mặt Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Học viện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng với đất nước, đồng thời cũng là năm bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 3, lần thứ 4 rất phức tạp, kéo dài trên hầu khắp các địa phương trong cả nước. Điều này đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Học viện. Mặc dù vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả của các ban đảng, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

  Đảng ủy Học viện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các mặt công tác của Học viện. Tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các văn bản, nghị quyết mới của Đảng trong toàn hệ thống. Triển khai xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Học viện và các đơn vị trực thuộc bám sát kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII và các quy định, văn bản mới của Trung ương cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên trong toàn hệ thống Học viện nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong suy nghĩ và hành động.

  Năm 2021, Đảng ủy Học viện đã ban hành 13 nghị quyết, trong đó có 03 nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Nghị quyết về đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên trẻ của Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về dự án đầu tư xây dựng khu đất 5,5 ha tại phường Xuân Đỉnh và phường Cổ Nhuế bằng vốn ngân sách Nhà nước); 03 chỉ thị, 08 chương trình, 10 kế hoạch, 250 quyết định và nhiều văn bản quan trọng khác để chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ. Qua thực tiễn cho thấy các văn bản chỉ đạo là đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Học viện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị 

  Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ đạo xây dựng các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống; đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến các thủ tục hành chính, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tập trung, giảm đào tạo hệ không tập trung; thực hiện thí điểm mở lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung tại một số địa phương đủ điều kiện như Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

  Công tác bồi dưỡng chức danh được chú trọng và đẩy mạnh, trong năm 2021, Học viện đã tổ chức thành công 28 lớp bồi dưỡng chức danh; xây dựng mới các khung chương trình Bồi dưỡng dành cho chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; Trưởng, Phó ban Tuyên giáo, ban Dân vận, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh và tương đương; chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Lào theo hình thức trực tuyến, tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý (đối tượng 3). Chỉ đạo thành lập Văn phòng Đề án 979, xây dựng triết lý, kế hoạch tổng thể các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quan điểm, nguyên tắc, phương pháp xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  Về công tác nghiên cứu khoa học, trong năm 2021, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ trên 400 nhiệm vụ khoa học, chỉ đạo tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia KX.02/16-20 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới” và tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình KX.02/16-20; nghiệm thu Chương trình cấp bộ trọng điểm năm 2019-2021: “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”.

  Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, hội thảo, tọa đàm cấp quốc gia và cấp Học viện (03 hội thảo quốc tế; 4 hội thảo quốc gia; 7 hội thảo cấp bộ, liên bộ; 9 hội thảo chuyên môn) theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng (trực tiếp, trực tuyến, vừa trực tiếp vừa trực tuyến), bảo đảm thích ứng linh hoạt, an toàn, trong đó có nhiều hội thảo được phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương triển khai. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhất là việc tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt trận, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên tham gia.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Về công tác trường chính trị và công tác chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lịch sử Đảng, Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương để nâng cao hiệu quả công tác các trường chính trị; tổ chức thành công các đoàn công tác do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đến làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác trường chính trị. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VII - năm 2021. Chỉ đạo phối hợp với các địa phương tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tuyên truyền và ban hành quy trình thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Trong năm 2021, đã góp ý và thẩm định dự thảo các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của 7 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Đắk Lắk, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên. Các mặt công tác khác như đối ngoại, hành chính, hậu cần, đầu tư phát triển, thông tin khoa học… cũng đã được chỉ đạo thực hiện tốt.

  Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức. Đó là chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chỉ đạo sâu sát, triển khai quyết liệt, kịp thời, gắn với Quy định số 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG về văn hóa trường Đảng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; quan tâm công tác phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng và quy định bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy theo chương trình đề ra. Hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện có nhiều chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở và gắn với các phong trào thi đua thiết thực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Trên cơ sở toàn văn dự thảo Báo cáo đã được gửi trước đó và báo cáo tóm tắt được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung cơ bản, có tính chất cốt lõi, các kết quả đã đạt được, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, của Đảng bộ Học viện trong triển khai các mặt công tác năm 2021; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của kết quả, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

  Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, năm 2021 là một năm rất đặc biệt với việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo bám sát thực tiễn, thực chất và hiệu quả, đảm bảo tính kịp thời, cập nhật, có sự chuyển đổi, thích ứng linh hoạt để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả nhất, vừa đảm bảo triển khai tốt mọi mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

  Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên Học viện trong năm qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo được chất lượng và tiến độ, kế hoạch, mục tiêu đề ra. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai nên các mặt hoạt động của Học viện trong năm 2021 đã được tổ chức đồng bộ, thậm chí có mặt còn nổi trội hơn. Tiêu biểu là trong triển khai thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đôn đốc, triển khai bài bản việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; tổ chức hiệu quả “Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”…

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ, năm 2022 là năm nền tảng để thực hiện kế hoạch 5 năm nên đòi hỏi cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Học viện, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tinh thần “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo môi trường an toàn cho triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; đồng thời cần đặc biệt quan tâm quán triệt sâu sắc Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các quy định, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo – bồi dưỡng và triển khai thật tốt các chương trình nghiên cứu khoa học các cấp; hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuẩn bị về mọi mặt để sớm triển khai được mô hình quản trị Học viện thông minh…

  Kế thừa tinh thần và những kết quả đã đạt được của năm 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với việc triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ đã được thể hiện trong chương trình toàn khóa năm 2022 và các yêu cầu mới, cùng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, Học viện sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích mới, xứng đáng là trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của nhân dân, các đảng bộ ở Trung ương và địa phương.

  Tại Hội nghị, nhiều đảng bộ, chi bộ và đảng viên đã được trao tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & Minh Hằng

  Dẫn tin từ hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 59
  • Tháng hiện tại: 15706
  • Tổng lượt truy cập: 1