Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

  27/12/2020 07:56 AM


  Sáng ngày 25/12/2020, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS. Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu khai mạc Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, trong năm 2020 vừa qua, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao từ cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mặc dù, việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II còn gặp một số khó khăn nhất định, nhưng với sự thống nhất, đoàn kết, gương mẫu giữa Đảng ủy và chính quyền cùng ý thức nêu cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nên mọi mặt hoạt động của Học viện được triển khai đạt hiệu quả cao.

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày báo cáo tại Hội nghị

  Thay mặt Đảng ủy Học viện, TS. Nguyễn Tấn Vinh đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo trên các mặt công tác của năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh những kết quả nổi bật sau:

  Thứ nhất, công tác đào tạo, bồi dưỡng: Mặc dù, năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự ứng biến kịp thời, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm kế hoạch, tiến độ; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo tập trung, tại chức, bồi dưỡng, trong đó chú trọng, ưu tiên tăng tỷ lệ đào tạo các lớp hệ tập trung. Đảng ủy chú trọng việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Học viện về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với uy tín và sự phát triển của hệ thống Học viện nói chung và của Học viện II nói riêng; quyết liệt nâng cao chất lượng giáo án, bài giảng, việc đổi mới, cập nhật kiến thức, nội dung, phương pháp trong giảng dạy luôn được đảm bảo tính hệ thống, tính thời sự, cũng như tính đặc thù gắn với địa phương, địa bàn giảng dạy; nội dung bám sát chương trình, giáo trình, văn kiện đại hội, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35 vào các bài giảng. Công tác quản lý đội ngũ giảng viên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, chú trọng việc thực hiện quy chế, quy định về giảng dạy cũng như tăng cường kỷ luật trong phát ngôn và đạo đức nhà giáo gắn với việc xây dựng môi trường sự phạm lành mạnh và ứng xử văn hóa trong Trường Đảng.

  Thứ hai, công tác tổ chức - cán bộ: Trong năm 2020, Đảng ủy Học viên đã chỉ đạo sát sao việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý các đơn vị đủ về số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định, cơ bản khắc phục được tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các nhiệm kỳ trước. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2020... đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững giữa các thế hệ cán bộ.

  Thứ ba, công tác nghiên cứu khoa học: Đảng ủy chỉ đạo đôn đốc, triển khai kế hoạch hoạt động khoa học trong năm; trong đó chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và nghiên cứu khoa học được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng chiến lược hoạt động khoa học đúng đắn, hợp lý, trong đó, xác định các định hướng nghiên cứu lớn là nghiên cứu lý luận chính trị và nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống đề cương bài giảng phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp tại Học viện. Chú trọng lãnh đạo tăng cường phát triển các nguồn lực khoa học, xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học hiện đại nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đảng ủy lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý khoa học đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, như xác định, lựa chọn nhiệm vụ khoa học, tuyển chọn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì; cơ chế tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ khoa học; cơ chế đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học; cơ chế quản lý và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học,...

  Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, TS. Nguyễn Tấn Vinh khái quát một số vấn đề cơ bản, đó là: 1) Tăng cường xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa Trường Đảng miền Nam gắn với tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi/đảng bộ triển khai học tập quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập nghị quyết. 2) Chỉ đạo tăng cường quản lý việc sinh hoạt đảng các chi bộ học viên; tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt chi/đảng bộ làm tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để giữ vững kỷ cương, kỷ luật hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi/đảng bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng hướng dẫn, đảm bảo nguyên tắc, tránh hình thức, nhất là nâng cao tính đảng, tính lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng. 3) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là công khai, minh bạch trong các chủ trương, chính sách, đảm bảo nguyên tắc, quy trình hướng dẫn trong công tác cán bộ… tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ; quan tâm chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới, phải. 4) Tăng cường duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc đối với hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy; thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, các công tác hoạt động chung của Văn phòng Đảng ủy; tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với các hoạt động đoàn thể với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ hoạt động; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

  PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Học viện II đã đạt được trong năm 2020 trên mọi mặt công tác. Đồng chí cho rằng, những kết quả mà Học viện Chính trị khu vực II đạt được trong năm 2020 là hết sức cơ bản, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng. Tiếp đó, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản: Thứ nhất, chúc mừng Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thứ hai, việc chuyển giao người đứng đầu Đảng bộ Học viện tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động. Vì vậy, Đảng bộ Học viện cần tiếp nối truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi đảng viên. Thứ ba, đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, phát huy tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thứ tư, tiếp tục quan tâm, phát huy những thành tích mà tổ chức, cá nhân đã đạt được trong những năm qua. Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả phương diện.

  Nhân dịp này, Đảng ủy Học viện Chính  trị khu vực II đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2020.

  Hội nghị tổng kết công tác Đảng kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Hà Phương; Ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 283
  • Tháng hiện tại: 31919
  • Tổng lượt truy cập: 1