Thông báo V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

  19/12/2014 07:00 AM


  Câu hỏi tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

  CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QG HCM

  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  KHU VỰC II

  SỐ:      /TB-CĐCS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 12  năm 2014

   

  THÔNG BÁO

  V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

  Kính gửi: - Công đoàn thành viên Văn phòng

                   - Các Công đoàn bộ phận

  Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-CĐHV ngày 09/12/2014 về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực II phổ biến Kế hoạch trên đến Công đoàn thành viên Văn phòng và các Công đoàn bộ phận để triển khai đến tất cả công đoàn viên.

  Căn cứ Kế hoạch trên, yêu cầu Công đoàn thành viên Văn phòng, các Công đoàn bộ phận đôn đốc, khuyến khích tất cả công đoàn viên trong đơn vị tham gia. Các cá nhân đoạt giải của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia cũng sẽ được Công đoàn cơ sở khen thưởng tương xứng.

  Thời gian, địa điểm gửi bài dự thi: Các đơn vị tập hợp đầy đủ bài dự thi của đơn vị mình và gửi đến đ/c Nguyễn Tấn Tài - Văn phòng Đảng, Đoàn thể, hạn cuối cùng ngày 02/02/2015.

  Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

  Nơi nhận:

  - Đảng Ủy, BGĐ (để biết)

  - CĐTVVP, CĐBP

  - Lưu VPĐĐT

   

  TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  CHỦ TỊCH

   

  ( đã ký)

   

  Bùi Thị Thuận

   

  Mẫu bài dự thi tải về tại đây

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 353
  • Tháng hiện tại: 24876
  • Tổng lượt truy cập: 219043