Công văn về việc hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012

  08/11/2012 07:00 AM


  Công văn về việc hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012

   

  CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CT-HC QG HCM
  Số: 159/CĐHV
  V/v hưởng ứng tháng cao điểm
  “Vì người nghèo” năm 2012

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 16 tháng 10  năm 2012

  Kính gửi:   Công đoàn các đơn vị trực thuộc

          Thực hiện Công văn số 352/CĐVC ngày 26/9/2012 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động đoàn viên CCVCLĐ hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012. Đây là chương trình thường niên, Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia ủng hộ rất tích cực trong nhiều năm và được đánh giá cao. Năm nay, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
          1. Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thực hiện Công văn số 352/CĐVC ngày 26/9/2012 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động đoàn viên CCVCLĐ hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012, Công văn số 2680/CV-MTTW ngày 19/9/2012 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012.
          2. Vận động cán bộ, đoàn viên đơn vị đóng góp mỗi người một ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2012.
  Mọi đóng góp đề nghị Công đoàn các đơn vị nộp về Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 043.7931.883; số tài khoản 3751 Kho bạc nhà nước Chi nhánh Cầu Giấy) chậm nhất là ngày 30/11/2012.


   Nơi nhận:
  - Như trên
  - Lưu: VPCĐ.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)
  Hoàng Phúc Lâm

   Nguồn: Văn phòng Công đoàn – Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 478
  • Tháng hiện tại: 3392
  • Tổng lượt truy cập: 164320