Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

  03/12/2020 04:17 PM


  hcma.vn - Chiều 30/11/2020, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo.

  Dự Toạ đàm có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua 3 Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện.

  TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS Nguyễn Văn Lượng và PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì Toạ đàm.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc và chào mừng Toạ đàm

  Phát biểu chào mừng và khai mạc Toạ đàm, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó có đội ngũ công đoàn viên.

  Thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Học viện là một trong những đơn vị sớm tham gia và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 trong thực tiễn công tác với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên cả 3 phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp tham gia đấu tranh (trong nghiên cứu khoa học, lồng ghép trong từng bài giảng).

  Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh quyết liệt, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với ý nghĩa đó, Toạ đàm là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh trong phát biểu tại Toạ đàm.

  Phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa Toạ đàm và sáng kiến tổ chức của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí cho rằng đây là mô hình cần nhân rộng, và đề nghị sau Hội thảo, các cấp công đoàn cần chia sẻ, thông tin tới công đoàn viên, qua đó góp phần thiết thực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam báo cáo tại Toạ đàm 

  Báo cáo tại Toạ đàm với chủ đề "Đặc điểm tình hình mới, nhận diện các nhóm thông tin sai lệch, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và những vấn đề đặt ra hiện nay" đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, Công đoàn Việt Nam ra đời xuất phát từ đòi hỏi của phong trào công nhân Việt Nam. Là một tổ chức Công đoàn cách mạng, Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, đồng hành với đất nước qua từng thời kỳ phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp của công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham gia đấu tranh giành chính quyền, đưa nhân dân ta thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều phục vụ lợi ích của đất nước, của dân tộc và của công nhân, người lao động.

  Trong quá trình phát triển, Công đoàn Việt Nam ngày càng chứng tỏ đây là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động. Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng và Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Tại Toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu dành nhiều thời gian thông tin về nội dung, phương thức các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta thời gian qua nhằm làm một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; về vị trí, vai trò, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Các nội dung thế lực thù địch tấn công tổ chức công đoàn thường tập trung vào vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi người lao động, trong tham gia quản lý nhà nước và trong kiểm tra, giám sát.. 

  Để tham gia đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm, sai trái của thế lực thù địch, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng, tổ chức công đoàn Việt Nam cần chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đã đàm phán, ký kết tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới với các đối tác trong khu vực và trên thế giới (Hiệp định CTTPP và EVFTA). Từ đó, đánh giá những tác động của bối cảnh mới đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam, nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới; về vị trí, vai trò của công đoàn và những bài học kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn...

  Tại toạ đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận về: một số vấn đề lý luận về vị trí, chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá kết quả hoạt động, cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức công đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt, các ý kiến cũng tập trung làm rõ nội dung, phương thức mà Công đoàn Học viện và từng cán bộ, công chức, công đoàn viên Học viện tham gia hiệu quả vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với bản sắc trường Đảng và vị trí công tác.

  Cùng với đó là những kiến nghị, đề xuất cách làm hiệu quả nhằm tăng cường hiệu quả tham góp của tổ chức công đoàn trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: xác định rõ vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, để từ đó có phương pháp luận vững chắc đập tan các luận điệu xuyên tạc về vị thế của tổ chức công đoàn hiện nay; quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận trong công đoàn viên qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội; tạo các diễn đàn, đối thoại giữa công đoàn viên với các cấp ủy và chính quyền,…

  Đặc biệt, để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình, các ý kiến cho rằng tổ chức công đoàn phải chú trọng công tác đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc. Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn, từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  (Dẫn tin từ hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 379
  • Tháng hiện tại: 18131
  • Tổng lượt truy cập: 59518