Quy định về Thi đua, khen thưởng

  13/09/2012 07:00 AM


  QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-HVCT-HCKVII ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC II

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-HVCT-HCKVII ngày 10  tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)
     Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
  1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định các nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và các vấn đề liên quan đến công tác Thi đua, Khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II (gọi tắt là Học viện II).
  2. Đối tượng áp dụng                                                                              
  Tập thể và cá nhân thuộc Học viện II.
  Điều 2. Giải thích từ ngữ
  1.Bình xét: Làm rõ thành tích của tập thể, cá nhân về mọi mặt, có đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn theo từng danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ( hoặc biểu quyết) theo quy định.
  2.Năm học để tính thời gian bình xét thi đua: được tính từ ngày 01/7 năm trước đến ngày 30/6 năm sau (12 tháng liên tục).
  3.Thời điểm bình xét: là ngày, tháng theo quy định này và các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Học viện II để các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể.
  4. Danh hiệu thi đua cơ sở: là các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp cơ sở bao gồm: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến.
  5. Danh hiệu thi đua cấp Bộ: là các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Bộ bao gồm: Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
  6. Đơn vị bình xét thi đua: các đơn vị trực thuộc Giám đốc hoặc Văn phòng, có Chi bộ Đảng và tổ chức Công đoàn riêng.
  7. Khối thi đua: là một nhóm các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau để cùng tổ chức các hoạt động thi đua.
  8. Sáng kiến: là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tính mới và được áp dụng có khả năng mang lại lợi ích thiết thực trong phạm vi cơ quan, đơn vị

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 333
  • Tháng hiện tại: 21905
  • Tổng lượt truy cập: 22631508