Quyet dinh: Ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng

  13/09/2012 07:00 AM


  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC II

                                     

        HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH  KHU VỰC II

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 673 /QĐ-HVCT- HCKV II

   

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2012

                                      

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng

  của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

   

  GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC II

    Căn cứ vào Quyết định số 40/QĐ-HVCT- HCQG ngày 02/01/2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc chuyển Học viện Chính trị khu vực II thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II;
   Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
   Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22/3/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
  Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.
  Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  GIÁM ĐỐC

  - Các đ/c trong Ban Giám đốc;

  - Như Điều 3;

  - Lưu VT, TH.

    (đã ký)

   

  Võ Thành Khối

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 405
  • Tháng hiện tại: 6110
  • Tổng lượt truy cập: 22730673